ค้นหา

" ผู้ให้บริการทำความสะอาด "

ง่ายๆผ่าน

ราคาเฉลี่ยปัจจุบัน

ราคาจะขึ้นอยู่กับการเสนอของแม่บ้านแต่ละครั้ง

50 - 100 ตรม     

101 - 150 ตรม   

151 - 200 ตรม   

201 - 250 ตรม   

251 - ขึ้นไป        

50 - 100 ตรม     

101 - 150 ตรม   

151 - 200 ตรม   

201 - 250 ตรม   

251 - ขึ้นไป        

เลือกและค้นหา

บริการแถวบ้านคุณ

เลือกและค้นหาบริการแถวบ้านคุณ

ผู้ให้บริการทุกคนเป็นคนไทย

ที่ผ่านการตรวจจาก AZY

ผู้ให้บริการทุกคนเป็นคนไทยที่ผ่านการตรวจจาก AZY

ราคาจะสัมพันธ์

กับความสามารถของ

ผู้ให้บริการแต่ละท่าน

ราคาจะสัมพันธ์กับความสามารถของผู้ให้บริการแต่ละท่าน